පින් කිරීමෙන් කර්ම විපාක අඩු කල හැකිද?

පටිගතකල දිනය : 2023-03-12

වීර්යය පිලිබඳ බුදුපියාණන්ගේ පණිවිඩය

පටිගතකල දිනය : 2023-02-18

සිහිය සහ සිහිනුවණ

සිත මෙතරම් දොඩමළු වන්නේ ඇයි ?

දරුවන් භාවනාවට යොමු කරන්නේ කෙසේද?

රාජකාරී කරන අතර භාවනා කරන්නේ කෙසේද?

සති සංවරය

ථීනමිද්ධය වලක්වා ගන්නේ කෙසේද?

අප අද ඉන්නේ කොතනද?

සිහිය ඇතිකරගන්න

සංසාර දුක

අධ්‍යාත්මික පහන නිවා නොගන්න

උපේක්ෂාව

සිතුවිලි සහ සිතීම

සිත එකඟ නොවීමේ හේතු

අත්හැරීම

සිත යනු උපකරණයක්ද?

අප සිටින්නේ කොතැනද

නැවත නැවතත් සිහිය ඇතිකරගන්න

අරමුණ විය යුත්තේ දුකින් නිදහස් වීමයි

දරුවෙකුට භාවනාව උගන්වන්නේ කෙසේද?

ශබ්ද සහ භාවනාව

සසරින් නික්මෙන්නට දැකීම නිවැරදි කරගනිමු

සිහියෙන් සිටීමට ශබ්ද උදවු කරගන්න

සිතේ මායාව

ඉවුරට වී ඉන්න

ඖෂධය පානය කරන්න

එකඟතාව

තමන් ගැනම සොයන්න

යුතුකම් වගකීම් ඉටුකරමින් භාවනා කල හැකිද?