01. දරුවෙකුට භාවනාව උගන්වන්නේ කෙසේද? | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

කල්‍යාණ මිත්‍ර උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා පැවැත්වූ දේශනා සහ ධර්ම සාකච්ඡා වලින් උපුටාගත් වැදගත් දහම් කොටස් මෙහි අන්තර්ගත වේ. Nilambe Buddhist Meditation centre: https://www.nilambe.lk නිල්ලඹ බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානය: https://www.nillambe.org/ උපුල් මහතාගේ දේශනා ඇසීමට : https://nilambe.lk/recordings?filter_language=sinhala

පළ කළ දිනය : 2023-02-20
01. දරුවෙකුට භාවනාව උගන්වන්නේ කෙසේද? | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

02. යුතුකම් වගකීම් ඉටුකරමින් භාවනා කල හැකිද? | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

කල්‍යාණ මිත්‍ර උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා පැවැත්වූ දේශනා සහ ධර්ම සාකච්ඡා වලින් උපුටාගත් වැදගත් දහම් කොටස් මෙහි අන්තර්ගත වේ. Nilambe Buddhist Meditation centre: https://www.nilambe.lk නිල්ලඹ බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානය: https://www.nillambe.org/ උපුල් මහතාගේ දේශනා ඇසීමට : https://nilambe.lk/recordings?filter_language=sinhala

පළ කළ දිනය : 2023-02-20
02. යුතුකම් වගකීම් ඉටුකරමින් භාවනා කල හැකිද? | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

03. එකඟතාව | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

සම්පුර්ණ දේශනය : https://youtu.be/--lV7aYS1Uc කල්‍යාණ මිත්‍ර උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා පැවැත්වූ දේශනා සහ ධර්ම සාකච්ඡා වලින් උපුටාගත් වැදගත් දහම් කොටස් මෙහි අන්තර්ගත වේ. Nilambe Buddhist Meditation centre: https://www.nilambe.lk නිල්ලඹ බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානය: https://www.nillambe.org/ උපුල් මහතාගේ දේශනා ඇසීමට : https://nilambe.lk/recordings?filter_language=sinhala

පළ කළ දිනය : 2023-02-20
03. එකඟතාව | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

04. සිතේ මායාව | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

සම්පුර්ණ දේශනය : https://www.youtube.com/watch?v=I7Gi3lv0B4w කල්‍යාණ මිත්‍ර උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා පැවැත්වූ දේශනා සහ ධර්ම සාකච්ඡා වලින් උපුටාගත් වැදගත් දහම් කොටස් මෙහි අන්තර්ගත වේ. Nilambe Buddhist Meditation centre: https://www.nilambe.lk නිල්ලඹ බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානය: https://www.nillambe.org/ උපුල් මහතාගේ දේශනා ඇසීමට : https://nilambe.lk/recordings?filter_language=sinhala

පළ කළ දිනය : 2023-02-20
04. සිතේ මායාව | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

05. දහම් ඖෂධය පානය කරන්න | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

කල්‍යාණ මිත්‍ර උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා පැවැත්වූ දේශනා සහ ධර්ම සාකච්ඡා වලින් උපුටාගත් වැදගත් දහම් කොටස් මෙහි අන්තර්ගත වේ. Nilambe Buddhist Meditation centre: https://www.nilambe.lk නිල්ලඹ බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානය: https://www.nillambe.org/ උපුල් මහතාගේ දේශනා ඇසීමට : https://nilambe.lk/recordings?filter_language=sinhala

පළ කළ දිනය : 2023-02-20
05. දහම් ඖෂධය පානය කරන්න | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

06. වීර්යය පිලිබඳ බුදුපියාණන්ගේ පණිවිඩය | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

කල්‍යාණ මිත්‍ර උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා පැවැත්වූ දේශනා සහ ධර්ම සාකච්ඡා වලින් උපුටාගත් වැදගත් දහම් කොටස් මෙහි අන්තර්ගත වේ. Nilambe Buddhist Meditation centre: https://www.nilambe.lk නිල්ලඹ බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානය: https://www.nillambe.org/ උපුල් මහතාගේ දේශනා ඇසීමට : https://nilambe.lk/recordings?filter_language=sinhala

පළ කළ දිනය : 2023-02-20
06. වීර්යය පිලිබඳ බුදුපියාණන්ගේ පණිවිඩය | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

07. බන ඇසුවට අවබෝධයක් ලැබී නැත්තේ ඇයි? | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

කල්‍යාණ මිත්‍ර උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා පැවැත්වූ දේශනා සහ ධර්ම සාකච්ඡා වලින් උපුටාගත් වැදගත් දහම් කොටස් මෙහි අන්තර්ගත වේ. Nilambe Buddhist Meditation centre: https://www.nilambe.lk නිල්ලඹ බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානය: https://www.nillambe.org/ උපුල් මහතාගේ දේශනා ඇසීමට : https://nilambe.lk/recordings?filter_language=sinhala

පළ කළ දිනය : 2023-02-23
07. බන ඇසුවට අවබෝධයක් ලැබී නැත්තේ ඇයි? | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

08. අධ්‍යාත්මික පහන්සිළුව නිවා නොගන්න | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

නිල්ලඹ බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ කල්‍යාණ මිත්‍ර උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා පැවැත්වූ දේශනා සහ ධර්ම සාකච්ඡා වලින් උපුටාගත් වැදගත් දහම් කොටස් මෙහි අන්තර්ගත වේ. Nilambe Buddhist Meditation centre: https://www.nilambe.lk නිල්ලඹ බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානය: https://www.nillambe.org/ උපුල් මහතාගේ දේශනා ඇසීමට : https://nilambe.lk/recordings?filter_language=sinhala

පළ කළ දිනය : 2023-03-24
08. අධ්‍යාත්මික පහන්සිළුව නිවා නොගන්න | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

09. සිතීම නොනවතින්නේ ඇයි? | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

කල්‍යාණ මිත්‍ර උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා පැවැත්වූ දේශනා සහ ධර්ම සාකච්ඡා වලින් උපුටාගත් වැදගත් දහම් කොටස් මෙහි අන්තර්ගත වේ. Nilambe Buddhist Meditation centre: https://www.nilambe.lk නිල්ලඹ බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානය: https://www.nillambe.org/ උපුල් මහතාගේ දේශනා ඇසීමට : https://nilambe.lk/recordings?filter_language=sinhala

පළ කළ දිනය : 2023-05-02
09. සිතීම නොනවතින්නේ ඇයි? | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

10. සංසාර දුක | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

සම්පුර්ණ දේශනය : https://youtu.be/zMXHS2l0tik කල්‍යාණ මිත්‍ර උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා පැවැත්වූ දේශනා සහ ධර්ම සාකච්ඡා වලින් උපුටාගත් වැදගත් දහම් කොටස් මෙහි අන්තර්ගත වේ. Nilambe Buddhist Meditation centre: https://www.nilambe.lk නිල්ලඹ බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානය: https://www.nillambe.org/ උපුල් මහතාගේ දේශනා ඇසීමට : https://nilambe.lk/recordings?filter_language=sinhala

පළ කළ දිනය : 2023-05-10
10. සංසාර දුක | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

11. බාහිර ශබ්ද භාවනාවට බාධාවක්ද ? | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

කල්‍යාණ මිත්‍ර උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා පැවැත්වූ දේශනා සහ ධර්ම සාකච්ඡා වලින් උපුටාගත් වැදගත් දහම් කොටස් මෙහි අන්තර්ගත වේ. Nilambe Buddhist Meditation centre: https://www.nilambe.lk නිල්ලඹ බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානය: https://www.nillambe.org/ උපුල් මහතාගේ දේශනා ඇසීමට : https://nilambe.lk/recordings?filter_language=sinhala

පළ කළ දිනය : 2023-05-30
11. බාහිර ශබ්ද භාවනාවට බාධාවක්ද ? | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

12. අසරණ වෙළඳුන්ට පිහිටවීම කුසලයක්ද? | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

කල්‍යාණ මිත්‍ර උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා පැවැත්වූ දේශනා සහ ධර්ම සාකච්ඡා වලින් උපුටාගත් වැදගත් දහම් කොටස් මෙහි අන්තර්ගත වේ. Nilambe Buddhist Meditation centre: https://www.nilambe.lk නිල්ලඹ බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානය: https://www.nillambe.org/ උපුල් මහතාගේ දේශනා ඇසීමට : https://nilambe.lk/recordings?filter_language=sinhala

පළ කළ දිනය : 2023-06-04
12. අසරණ වෙළඳුන්ට පිහිටවීම කුසලයක්ද? | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

13. පින් කිරීමෙන් කර්ම අඩුකරගත හැකිද? | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

කල්‍යාණ මිත්‍ර උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා පැවැත්වූ දේශනා සහ ධර්ම සාකච්ඡා වලින් උපුටාගත් වැදගත් දහම් කොටස් මෙහි අන්තර්ගත වේ. Nilambe Buddhist Meditation centre: https://www.nilambe.lk නිල්ලඹ බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානය: https://www.nillambe.org/ උපුල් මහතාගේ දේශනා ඇසීමට : https://nilambe.lk/recordings?filter_language=sinhala

පළ කළ දිනය : 2023-06-12
13. පින් කිරීමෙන් කර්ම අඩුකරගත හැකිද? | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

14. සිත එකඟ නොවීමේ හේතු | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

කල්‍යාණ මිත්‍ර උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා පැවැත්වූ දේශනා සහ ධර්ම සාකච්ඡා වලින් උපුටාගත් වැදගත් දහම් කොටස් මෙහි අන්තර්ගත වේ. Nilambe Buddhist Meditation centre: https://www.nilambe.lk නිල්ලඹ බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානය: https://www.nillambe.org/ උපුල් මහතාගේ දේශනා ඇසීමට : https://nilambe.lk/recordings?filter_language=sinhala

පළ කළ දිනය : 2023-06-14
14. සිත එකඟ නොවීමේ හේතු | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

15. රාජකාරී කරන අතර භාවනා කරන්නේ කෙසේද? | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

කල්‍යාණ මිත්‍ර උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා පැවැත්වූ දේශනා සහ ධර්ම සාකච්ඡා වලින් උපුටාගත් වැදගත් දහම් කොටස් මෙහි අන්තර්ගත වේ. www.nilambe.lk

පළ කළ දිනය : 2023-06-15
15. රාජකාරී කරන අතර භාවනා කරන්නේ කෙසේද? | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

16. ජීවිත ගැටළු වලට භාවනාවේ විසඳුම් | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

කල්‍යාණ මිත්‍ර උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා පැවැත්වූ දේශනා සහ ධර්ම සාකච්ඡා වලින් උපුටාගත් වැදගත් දහම් කොටස් මෙහි අන්තර්ගත වේ. https://nilambe.lk/

පළ කළ දිනය : 2023-06-17
16. ජීවිත ගැටළු වලට භාවනාවේ විසඳුම් | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

17. දුක හදන සිත ''මම '' නොවේ | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

කල්‍යාණ මිත්‍ර උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා පැවැත්වූ දේශනා සහ ධර්ම සාකච්ඡා වලින් උපුටාගත් වැදගත් දහම් කොටස් මෙහි අන්තර්ගත වේ. https://nilambe.lk/

පළ කළ දිනය : 2023-06-21
17. දුක හදන සිත  ''මම '' නොවේ | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

18. භාවනාව දියුණු කරගන්නට ක්‍රියා උදව් කරගන්න | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

කල්‍යාණ මිත්‍ර උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා පැවැත්වූ දේශනා සහ ධර්ම සාකච්ඡා වලින් උපුටාගත් වැදගත් දහම් කොටස් මෙහි අන්තර්ගත වේ. https://nilambe.lk/

පළ කළ දිනය : 2023-06-24
18. භාවනාව දියුණු කරගන්නට ක්‍රියා උදව් කරගන්න | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

19. සිත දිවීම නතර කල හැකිද? | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

කල්‍යාණ මිත්‍ර උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා පැවැත්වූ දේශනා සහ ධර්ම සාකච්ඡා වලින් උපුටාගත් වැදගත් දහම් කොටස් මෙහි අන්තර්ගත වේ. https://nilambe.lk/

පළ කළ දිනය : 2023-06-25
19. සිත දිවීම නතර කල හැකිද? | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

20. සේවිකාව කියාදුන් උපෙක්ෂාවේ පාඩම | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

කල්‍යාණ මිත්‍ර උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා පැවැත්වූ දේශනා සහ ධර්ම සාකච්ඡා වලින් උපුටාගත් වැදගත් දහම් කොටස් මෙහි අන්තර්ගත වේ. https://nilambe.lk/

පළ කළ දිනය : 2023-06-28
20. සේවිකාව කියාදුන් උපෙක්ෂාවේ පාඩම | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

21. සිතුවිලි නතර කල හැකිද? | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

කල්‍යාණ මිත්‍ර උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා පැවැත්වූ දේශනා සහ ධර්ම සාකච්ඡා වලින් උපුටාගත් වැදගත් දහම් කොටස් මෙහි අන්තර්ගත වේ. https://nilambe.lk/

පළ කළ දිනය : 2023-07-27
21. සිතුවිලි නතර කල හැකිද? | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

22. දුවන සිත අතහැරීම | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

කල්‍යාණ මිත්‍ර උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා පැවැත්වූ දේශනා සහ ධර්ම සාකච්ඡා වලින් උපුටාගත් වැදගත් දහම් කොටස් මෙහි අන්තර්ගත වේ. https://nilambe.lk/

පළ කළ දිනය : 2023-07-28
22. දුවන සිත අතහැරීම | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

23. සසරින් නික්මෙන්නට අවශ්‍යද? | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

කල්‍යාණ මිත්‍ර උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා පැවැත්වූ දේශනා සහ ධර්ම සාකච්ඡා වලින් උපුටාගත් වැදගත් දහම් කොටස් මෙහි අන්තර්ගත වේ. https://nilambe.lk/

පළ කළ දිනය : 2023-08-10
23. සසරින් නික්මෙන්නට අවශ්‍යද? | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

24. භාවනාව මග නතර වෙන්නේ ඇයි ? | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

කල්‍යාණ මිත්‍ර උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා පැවැත්වූ දේශනා සහ ධර්ම සාකච්ඡා වලින් උපුටාගත් වැදගත් දහම් කොටස් මෙහි අන්තර්ගත වේ. https://nilambe.lk/

පළ කළ දිනය : 2023-11-09
24. භාවනාව මග නතර වෙන්නේ ඇයි ? | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

25. ගැඹුරු නිශ්චලතාවයක් අත්දකින්නට ආනාපානසතිය වඩන්න | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

කල්‍යාණ මිත්‍ර උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා පැවැත්වූ දේශනා සහ ධර්ම සාකච්ඡා වලින් උපුටාගත් වැදගත් දහම් කොටස් මෙහි අන්තර්ගත වේ. https://nilambe.lk/

පළ කළ දිනය : 2023-11-11
25. ගැඹුරු නිශ්චලතාවයක් අත්දකින්නට ආනාපානසතිය වඩන්න | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

26. තරහ අතහරින්නට එහි හටගැනීම අවබෝධ කරගන්න | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

කල්‍යාණ මිත්‍ර උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා පැවැත්වූ දේශනා සහ ධර්ම සාකච්ඡා වලින් උපුටාගත් වැදගත් දහම් කොටස් මෙහි අන්තර්ගත වේ. https://nilambe.lk/

පළ කළ දිනය : 2023-11-14
26. තරහ අතහරින්නට එහි හටගැනීම අවබෝධ කරගන්න | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

27. අධ්‍යාත්මික පුහුණුව දියුණු කරගැනීමට අත්‍යවශ්‍ය ආවර්ජනය | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

කල්‍යාණ මිත්‍ර උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා පැවැත්වූ දේශනා සහ ධර්ම සාකච්ඡා වලින් උපුටාගත් වැදගත් දහම් කොටස් මෙහි අන්තර්ගත වේ. https://nilambe.lk/

පළ කළ දිනය : 2023-11-18
27. අධ්‍යාත්මික පුහුණුව දියුණු කරගැනීමට අත්‍යවශ්‍ය ආවර්ජනය | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

28. සිතෙහි සමාධියක් ඇතිකර ගැනීමට... | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

කල්‍යාණ මිත්‍ර උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා පැවැත්වූ දේශනා සහ ධර්ම සාකච්ඡා වලින් උපුටාගත් වැදගත් දහම් කොටස් මෙහි අන්තර්ගත වේ. https://nilambe.lk/

පළ කළ දිනය : 2023-11-24
28. සිතෙහි සමාධියක් ඇතිකර ගැනීමට... | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

29. විභාග වලදී ඇතිවෙන ආතතිය භාවනාවෙන් නැති කල හැකිද? | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

කල්‍යාණ මිත්‍ර උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා පැවැත්වූ දේශනා සහ ධර්ම සාකච්ඡා වලින් උපුටාගත් වැදගත් දහම් කොටස් මෙහි අන්තර්ගත වේ. https://nilambe.lk/

පළ කළ දිනය : 2023-11-25
29. විභාග වලදී ඇතිවෙන ආතතිය භාවනාවෙන් නැති කල හැකිද? | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

30. ධ්‍යාන සුවය | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

කල්‍යාණ මිත්‍ර උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා පැවැත්වූ දේශනා සහ ධර්ම සාකච්ඡා වලින් උපුටාගත් වැදගත් දහම් කොටස් මෙහි අන්තර්ගත වේ. https://nilambe.lk/

පළ කළ දිනය : 2023-12-03
30. ධ්‍යාන සුවය | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

31. නීවරණ ජයගන්නට වීර්යය වඩමු | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

කල්‍යාණ මිත්‍ර උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා පැවැත්වූ දේශනා සහ ධර්ම සාකච්ඡා වලින් උපුටාගත් වැදගත් දහම් කොටස් මෙහි අන්තර්ගත වේ. (සම්පූර්ණ වැඩසටහන : https://youtu.be/htWGl3D2K0w) https://nilambe.lk/

පළ කළ දිනය : 2024-06-10
31. නීවරණ ජයගන්නට වීර්යය වඩමු | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

32. වීර්යය දිගටම පවත්වාගන්නේ කෙසේද? | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe

කල්‍යාණ මිත්‍ර උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා පැවැත්වූ දේශනා සහ ධර්ම සාකච්ඡා වලින් උපුටාගත් වැදගත් දහම් කොටස් මෙහි අන්තර්ගත වේ. (සම්පූර්ණ වැඩසටහන : https://youtu.be/htWGl3D2K0w) https://nilambe.lk/

පළ කළ දිනය : 2024-06-13
32. වීර්යය දිගටම පවත්වාගන්නේ කෙසේද? | උපුටාගත් කෙටි දෙසුම් | Nilambe