නිල්ලඹේ ප්‍රකාශන නිල්ලඹේ බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රථම සහ වත්මන් නේවාසික භාවනා ගුරුවරුන් වන දිවංගත ගොඩ්වින් සමරරත්න මහතාගේ සහ වත්මන් නේවාසික භාවනා ගුරුවරුන් වන උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතාගේ ඉගැන්වීම් ප්‍රචලිත කිරීමේ මූලික අරමුණින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද පොත්/පොත් පිංචවලින් සමන්විත වේ. මෙම පොත්/පොත් පිංච නොමිලේ බෙදා හැරීම සඳහා පමණක් වන අතර දෘඩ පිටපත් මධ්‍යස්ථානයෙන් ලබා ගත හැක. පහත E පොත් pdf ආකෘතියෙන් බාගත හැක.

පහත පොත් නොමිලේ බෙදා හැරීමට ඇත. තවමත් තිබේ නම් ඔබට මධ්‍යස්ථානයෙන් නොමිලේ පිටපතක් ලබා ගත හැක.