පෝදා සඳහම් වැඩසටහන

නිල්ලඹ බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධාන භාවනා උපදේශක උපුල් ගමගේ මහතා විසින් මෙහෙයවන පෝය දින වැඩසටහනට zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ ඔබටත් සහභාගි විය හැක

ඊළඟ වැඩසටහනවිදසුනට නිදසුනක්

අද්දැකීමෙන් අවබෝධයට... නිල්ලඹ භාවනා මද්‍යස්ථානයෙන් පිදෙන සදහම් කැඩපත. ඉරිදා දිනවල සවස 3:30 සිට 5:00 දක්වා.

ඊළඟ වැඩසටහනසදහම් සැඳෑව

නිල්ලඹ බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධාන භාවනා උපදේශක උපුල් ගමගේ මහතා විසින් මෙහෙයවන සදහම් සැඳෑව සෑම බදාදා දිනකම සවස zoom ඔස්සේ සම්බන්ධ විය හැක.

ඊළඟ වැඩසටහනසම්භාවනා

අරුණෝදයට පෙර සමූහ භාවනා පුහුණුවකින් නැවුම්ව හා ප්‍රබෝධයකින් අලුත් දවසක් අරඹන්නට කලණ මිතුරු ඔබට නිල්ලඹ භාවනා මද්‍යස්ථානයත් සමග එක් වන්නට අවස්ථාවක්

ඊළඟ වැඩසටහනසුසංහිත

මෙත්සිරි හේරත් මහතා විසින් මෙහෙයවන මාසිකව පැවැත්වෙන සංවාදාත්මක වැඩසටහන

ඊළඟ වැඩසටහන